תנאי שימוש

האמור במסמך זה בלשון זכר נועד לנוחות בלבד, ומתייחס לנשים וגברים כאחד.

אחריות

אתר זה מתופעל ונשלט על-ידי קבוצת GlaxoSmithKline (GSK) ממשרדיה שבישראל, והאתר מיועד לקהל הישראלי בלבד. חברת GSK אינה טוענת כי המידע המוצג באתר רלוונטי לשימוש ביעדים אחרים. מי שיבחר להיכנס לאתר זה מיעד שמחוץ למדינת ישראל עושה זאת מיוזמתו האישית וחלה עליו אחריות הציות לחוקים המקומיים, ככל ובמידה שהחוקים המקומיים מתאימים.
חברת GSK עושה מאמצים סבירים לעדכן את אתר ה-Sensodyne, אך אינה נוטלת על עצמה את האחריות על דיוק הפרטים או היעדר טעויות.
כל שימוש באתר יהיה באחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש. חברת GSKאינה לוקחת על עצמה כל אחריות או אחריות משתמעת להפסד במישרין או בעקיפין שעלול להיגרם כתוצאה משימוש באתר Sensodyne , במסגרת המותר של חוקי מדינת ישראל. חברת GSK איננה לוקחת אחריות על וירוסים מחשביים אשר עלולים לפגוע במשתמש כתוצאה משימוש בתכני האודיו, וידאו, נתונים או הטקסטים שבאתר.

עצות בנושאים בריאותיים

בעוד שנעשה כל מאמץ כדי להבטיח שהעצות הבריאותיות שבאתר זה הינן נכונות ומעודכנות, עצות אלה הינן כלליות בלבד וחברת GSK איננה לוקחת אחריות על הדיוק או היעילות של מידע זה. למידע רפואי ספציפי יש לפנות למומחה, והמידע באתר זה אינו מהווה תחליף להתייעצות עם מומחה.

סימן מסחרי

Sensodyne הינו סימן מסחרי של קבוצת GlaxoSmithKline.

קניין רוחני

כל החומר באתר זה מוגן בזכויות יוצרים © של קבוצת GlaxoSmithKline 2008, או שניתנה לאחת מחברות הקבוצה להשתמש בחומר אלא אם נכתב מפורשות אחרת.
העתקה של חלק מהתוכן או כולו בכל צורה שהיא אסורה בהחלט, מלבד בתנאים הבאים.

רישיון העתקה לשימוש אישי

המשתמש רשאי לקרוא, להדפיס ולהוריד את קבצי החומר בעמודי האתר לצורך שימוש אישי בלבד, למטרות פרטיות ולא מסחריות.

רישיון העתקה לשימוש מוגבל

המשתמש רשאי להעתיק את החומר למען עצמו או למען לצד שלישי, למטרות אישיות בלבד, בתנאים הבאים:

{C}{C}1.       {C}{C}יש להכיר באתר Sensodyne כמקור של החומר. יש לכלול את הכרה זו ואת כתובת אתר האינטרנט של  Sensodyne (http://www.pronamel.co.ilעל העותק שנעשה; בנוסף

{C}{C}2.       {C}{C}יש ליידע את הצד השלישי שהתנאים תקפים גם לגביו ושעליו להיענות לחוקים אלו.

הרישיון להעתקה איננו כולל את הכללת החומר או כל חלק ממנו כחלק מעבודה או כתב-עת כלשהם, בין אם בצורת תדפיס, צורה אלקטרונית, או כל צורה שהיא. במיוחד (אך ללא הגבלה) אין להפיץ או להעתיק כל חומר מאתר  Sensodyne למטרות מסחריות. אין להעתיק, להעביר או לאחסן כל חלק מאתר  Sensodyne באתרי אינטרנט אחרים או בכל מערכת אחזור אלקטרונית אחרת. בין אם צוין באופן במפורש ובין אם לא, סימנים מסחריים, התקנים, סימני היכר וסמלים אשר מוצגים באתר זה שייכים לקבוצת החברות GlaxoSmithKline, שותפי הקבוצה, או צד שלישי של הקבוצה. אתר  Sensodyne והסמל של Sensodyne הם סימנים מסחריים רשומים של קבוצת GlaxoSmithKline.

קישורים

ישנם קישורים באתר זה אשר יובילו את המשתמש לאתרים שאינם בשליטתה של קבוצת GSK. בעת לחיצה על קישורים אלו, יעזוב המשתמש את אתר Sensodyne.
קבוצת GSK אינה לוקחת כל אחריות או חבות לתכנים של כל אתר אינטרנט צד שלישי שאליו יש קישור, וכן אינה מייצגת או לוקחת אחריות (מפורשת או משתמעת) למידע שיוצג באתרים אלו.
לקבוצת GSK אין כל שליטה על אופי התכנים אשר מוצגים באתרים כאלו ואינה ממליצה על אתרים אלו, המידע שניתן למצוא בהם או כל שירותים ומוצרים של צד שלישי. במיוחד, יש לשים לב שבעת הורדת קבצי מחשב מאתרים מסוימים, המשתמש מסתכן בהפרת זכויות היוצרים וכן באפשרות שהקובץ נגוע בווירוס.
על המשתמש לוודא כי הוא מסכים לכל תנאי מדיניות הפרטיות והשימוש באתריGSK או צד שלישי שאליו הוא נכנס.

שימוש במידע

GSK תתייחס לכל התקשרות של המשתמשים (למעט מידע אישי או בריאותי אשר מכוסה במדיניות הפרטיות של GSK) כלא-סודית וגלויה, וקבוצת GSK תוכל לעשות שימוש במידע לכל מטרה שהיא, כולל העתקה, הוצאה לאור וכו'. בנוסף, קבוצת GSK תוכל להשתמש ברעיונות לכל מטרה, כולל מטרות מסחריות.

סמכות שיפוט

תנאים והגבלות אלו והתוכן של אתר זה כפופים לדיני מדינת ישראל.

שינויים

תנאים והגבלות אלו עשויים להשתנות בכל עת, ולכן מומלץ למשתמש לבדוק אותם בקביעות.